Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai:

Vállalkozó neve: Kárász István egyéni vállalkozó

Székhely: 8640 Fonyód Fő utca 26.

Adószám: 56613210-1-34

Telefonszám: +36205056130

E-mail cím: info@carasz.hu  

Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Az Adatkezelési Tájékoztató tájékoztatást nyújt adatai kezelésével kapcsolatos jogairól is, és segít megérteni, hogy mi történik az adataival, amikor weboldalunkat használja. Ez a dokumentum kulcsfontosságú az átláthatóság és a bizalom szempontjából.

Fontosnak tartjuk az adatvédelmet, és elkötelezettek vagyunk az adatvédelmi törvényeknek való megfelelés mellett, beleértve az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletét (GDPR) is. Kérjük, olvassa el Adatkezelési Tájékoztatónkat, hogy teljes körűen megérthesse, hogyan kezeljük személyes adatait.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya:

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya minden olyan tevékenységre kiterjed, ahol a weboldal üzemeltetője mint adatkezelő személyes adatokat gyűjt, tárol, feldolgoz és használ fel. Ez magában foglalja a weboldalon történő böngészést, a felhasználói fiók létrehozását, a hírlevélre való feliratkozást, a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltését, stb.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya kiterjed a felhasználók által a weboldalon közvetlenül vagy közvetetten rendelkezésre bocsátott személyes adatokra. Ezen túlmenően, bizonyos esetekben a weboldal működtetője harmadik felek által rendelkezésre bocsátott adatokat is kezelhet, amennyiben ez jogszabályokkal összhangban történik.

Az Adatkezelési Tájékoztató továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a felhasználók milyen jogokkal rendelkeznek adataik kezelésével kapcsolatban, beleértve a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, és az adatokhoz való hozzáférés jogát.

Fontosabb fogalmak:

 1. Személyes adat: Bármilyen információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyhez („érintett”) kapcsolódik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személyre vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Különleges adat: Olyan személyes adat, amely az érintett faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallásos vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, genetikai adatokra, biometrikus adatokra, egészségügyi állapotára, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozik.
 3. Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés útján történő továbbítás, terjesztés vagy egyébként történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
 4. Adatkezelő: A természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza az adatkezelés céljait és eszközeit; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére alkalmazandó konkrét kritériumokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 5. Adatfeldolgozó: A természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Jogszerű adatkezelés:

Az adatkezelés jogszerűsége azt jelenti, hogy az adatkezelőnek tiszteletben kell tartania az adatvédelmi jogszabályokat, amikor személyes adatokat kezel. Az adatkezelés jogalapja a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikke szerint lehet:

 1. Az érintett hozzájárulásán alapul.
 2. A szerződés teljesítése érdekében szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
 3. Jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
 4. Az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges.
 5. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében szükséges.
 6. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében szükséges, kivéve, ha az ilyen érdekekkel szemben az érintettnek a személyes adatok védelméhez való jogai és szabadságai érvényesülnek, különösen, ha az érintett gyermek.

Személyes adatok kezelése:

 • Az adatkezelés célja: A weboldalunkon gyűjtött személyes adatokat az alábbi célból kezeljük.
  • Ügyfélszolgálati támogatás: Az adatokat felhasználjuk, hogy ügyfélszolgálati támogatást nyújtsunk, például kérdések megválaszolását, problémák megoldását, és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatást.
  • Szolgáltatásinformációk megküldése: Az adatokat felhasználjuk, hogy információkat küldjünk a szolgáltatásainkról, beleértve a változásokat, az új funkciókat, a promóciókat és az egyéb ajánlatokat.
  • Felmérések és diagnosztika: Az adatokat felhasználjuk a kiválasztott autók felmérésének és diagnosztikájának megtervezéséhez és végrehajtásához.
  • Számlázás és fizetés: Az adatokat felhasználjuk a szolgáltatások díjfizetésének és számlázásának kezeléséhez.
  • Jogi és szabályozási kötelezettségek: Az adatokat kezeljük a jogi és szabályozási kötelezettségeink teljesítésére, beleértve a panaszok kezelését és a jogi vitákban való részvételt.
 • A kezelt adatok köre:
  • Kapcsolattartó adatok: Ide tartoznak a nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek és egyéb kapcsolattartó adatok, amelyeket az ügyfelek megadnak a kapcsolatfelvétel során, vagy amikor szolgáltatásainkat igénybe veszik.
  • Autóval kapcsolatos adatok: Ide tartoznak a gépjármű azonosítói, műszaki állapota, leírása és egyéb adatok, amelyek a vizsgálat és diagnosztika során kerülnek felmérésre.
  • Tranzakciós adatok: Ide tartoznak a fizetési adatok, számlázási információk és a szolgáltatások igénybevétele során felmerülő egyéb tranzakciós adatok.
  • Műszaki adatok: Ide tartoznak a műszaki adatok, például az IP-címek, cookie-k és egyéb technikai információk, amelyeket a weboldalunkon történő böngészés során gyűjtünk.
 • Az adatkezelés időtartama:
  • Az adatkezelés időtartama a személyes adatokat érintő célunktól és a jogszabályi kötelezettségeinktől függ. A személyes adatokat általában addig kezeljük, amíg a szolgáltatásainkat igénybe veszi, illetve amíg az adatokat jogszabályi kötelezettség vagy jogos érdek alapján kezelhetjük.
  • Kapcsolattartó és tranzakciós adatok esetében az adatokat általában a kapcsolattartás, a szolgáltatások nyújtása vagy a jogos érdekünk (pl. követelések érvényesítése) időtartamára kezeljük.
  • Az autóval kapcsolatos adatokat a vizsgálat, diagnosztika és garancia időtartamára kezeljük.
  • Műszaki adatokat, mint például a weboldalunk használatával kapcsolatos információkat, az adatminimálizálás elvének megfelelően, de legalább a weboldal használatának időtartamára kezeljük.
  • Az adatok törléséről vagy anonimizálásáról gondoskodunk, amint az adatkezelés célja megszűnik, és nincs más jogszabályi alap az adatok további kezelésére. Kivételt képeznek azok az adatok, amelyeket jogszabályi előírások alapján hosszabb ideig kell megőriznünk.
 • Adatbiztonsági intézkedések:
  • Technikai intézkedések: Az adatokat biztonságos szervereken tároljuk, amelyeket a legfrissebb biztonsági frissítésekkel láttunk el. Rendszeresen ellenőrizzük és frissítjük biztonsági protokolljainkat.
  • Szervezési intézkedések: Az adatait csak a munkánk elvégzéséhez szükséges mértékben ismerik és használják a munkatársaink. Munkatársaink kötelesek betartani az adatbiztonsági és adatvédelmi előírásokat.
  • Hozzáférési jogosultságok: Az adataihoz csak azoknak a munkatársainknak van hozzáférése, akiknek ez a munkájukhoz szükséges. A hozzáférési jogokat szigorúan szabályozzuk és monitorozzuk.
  • Adatvesztés elleni védekezés: Rendszeresen készítünk biztonsági mentéseket az adatokról, hogy megelőzzük az adatvesztést és képesek legyünk gyorsan helyreállítani az adatokat esetleges adatvesztés esetén.
  • Minden olyan esetben, amikor a személyes adatait harmadik féllel osztjuk meg, biztosítjuk, hogy ezek a felek ugyanolyan szigorú adatvédelmi és biztonsági intézkedéseket követnek, mint amelyeket mi is alkalmazunk.
 • Az érintett jogai:
  Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerinti személyes adatok kezelésekor Önnek, mint érintettnek a következő jogai vannak:
  • Hozzáférés joga: Jogában áll kérni tőlünk, hogy tájékoztassuk Önt adatainak kezeléséről, és jogában áll hozzáférni személyes adataihoz.
  • Helyesbítés joga: Jogában áll kérni személyes adatainak helyesbítését, ha azok hibásak, pontatlanok vagy hiányosak.
  • Törlés joga („az elfelejtetés joga”): Bizonyos körülmények között jogában áll kérni személyes adatainak törlését. Például, ha az adatokat már nem szükséges kezelnünk a célból, amelyre eredetileg gyűjtöttük vagy kezeltük őket.
  • Adatkezelés korlátozásának joga: Bizonyos körülmények között jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését.
  • Adathordozhatóság joga: Jogában áll kérni, hogy személyes adatait strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban kapja meg, és jogában áll ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.
  • Ellenvetés joga: Jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelést a mi vagy mások jogos érdekeire hivatkozva végezzük.
  • Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást: Jogában áll nem lenni automatizált döntéshozatal – beleértve a profilalkotást – tárgya, ami jogi hatályú vagy Önt jelentősen érintő döntést eredményez.
  • Jog a hozzájárulás visszavonására: Ha az adatkezelést a hozzájárulásán alapuló jogcímen végezzük, jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Adattovábbítás:
  Személyes adatait bizalmasan kezeljük és nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve, ha az adatkezelés célja vagy jogszabály ezt megköveteli. Adatait kizárólag olyan harmadik felekkel osztjuk meg, akik szolgáltatásaink nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek, például a működésünket támogató IT szolgáltatók, könyvviteli szolgáltatók, stb. Ezen szolgáltatók az adatait csak a mi utasításaink szerint, szigorúan a megállapodásainkban foglaltak alapján használhatják fel.
 • Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:
  Az adatkezelő szolgáltatásait 18 éven felüli személyek részére kívánja biztosítani. Az adatkezelő tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került az adatkezelő bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

Sütik (cookies) használata:

Weboldalunk sütiket használ. A sütik kis adatfájlok, amelyeket a böngésződ tárol a számítógépeden vagy mobil eszközödön, amikor meglátogatod a weboldalunkat. A sütik segítségével a weboldalunk „emlékezni” tud a látogatásaidra és a választásaidra (például a felhasználónevedre, a nyelvedre, a betűtípusokra és más beállításokra), így nem kell ezeket minden alkalommal újra beállítanod, amikor meglátogatod a weboldalunkat.

A weboldalunkon a következő típusú sütiket használjuk:

 1. Működési sütik: Ezek a sütik segítenek a weboldal alapvető funkcióinak működésében, például a bejelentkezési és felhasználói preferenciák megjegyzésében. Ezek a sütik nem gyűjtenek azonosító információkat a látogatókról.
 2. Teljesítmény sütik: Ezek a sütik információt gyűjtenek arról, hogyan használod a weboldalunkat, például mely oldalakat látogatod meg leggyakrabban. Ezek az információk segítenek nekünk optimalizálni a weboldalt és javítani a felhasználói élményt.
 3. Marketing sütik: Ezek a sütik a böngészési szokásaid alapján releváns hirdetéseket jelenítenek meg számodra.
 4. Harmadik fél sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy használjunk olyan harmadik fél szolgáltatásokat, mint például a beágyazott videók.

A sütik használatát a böngésződ beállításaiban bármikor megváltoztathatod. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ha letiltod a sütiket, akkor előfordulhat, hogy a weboldalunk egyes funkciói nem működnek megfelelően.

Kapcsolatfelvételi űrlap használata során történő személyes adatkezelés

Amikor a kapcsolatfelvételi űrlapot használja, személyes adatait a következő módon kezeljük:

 1. Adatkezelés célja: Az üzenetek fogadása és válaszadás a weboldalunk látogatóinak kérdéseire, észrevételeire és érdeklődésére. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információkat azért használjuk, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot és válaszoljunk kérdéseire vagy észrevételeire.
 2. A kezelt adatok köre: A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információk, beleértve a nevet, az e-mail címet, a telefonszámot és minden további információt, amit az üzenet mezőbe ír.
 3. Az adatkezelés időtartama: Az adatait annyi ideig tároljuk, amennyi ideig szükséges a kérdése megválaszolásához vagy a kérés teljesítéséhez. Amennyiben nem keletkezik további ügyfélkapcsolat, a megkeresés után 1 évvel töröljük adatait.
 4. Adatbiztonsági intézkedések: Az adatait biztonságosan tároljuk és védelmi intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést és használatot. Az adatait nem adjuk tovább harmadik feleknek, kivéve, ha jogi kötelezettségünk van rá.
 5. Az érintett jogai: Önnek joga van kérni adatainak hozzáférését, helyesbítését, törlését, adatkezelés korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Továbbá joga van az adatok hordozhatóságához.
 6. Adattovábbítás: Az Ön adatait nem továbbítjuk harmadik fél számára, kivéve ha jogszabály kötelez minket erre, vagy ha az a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges (például IT szolgáltatók).

Az adatkezelési tájékoztató további részeiben további információkat találhat az adatkezelésről és a jogairól. Ha kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                   1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím:         1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon:                     0613911400

Fax:                            0613911410

E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                     http://www.naih.hu